Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


§1
Określenie Sprzedawcy
1. Właścicielem Sklepu jest:
Dominiak Stanisław
z siedzibą przy ul. Dywizjonu 303 119a 01-470 Warszawa
NIP: 1180844087
REGON: 017519938
Tel. +48 509 151 702
E-mail: bagazniki.bemowo@gmail.com oraz warszawazprzyczepki@gmail.com
§2
Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na
podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
2. Konsument [dalej Klient] jest to osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Art. 22 Kodeksu
cywilnego).
3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja, dokonująca ze Sklepem
czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą lub/i zawodową.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem/Przedsiębiorcą.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią
towary wyświetlone na stronach Sklepu z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.
§3
Zamówienia i czas realizacji
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta),
- e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
- telefonicznie na nr telefonu dostępny na stronie internetowej Sklepu.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcy danych pozwalających
na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia
poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej
przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez
Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z
Klientem/Przedsiębiorcom w celu usunięcia błędów.
3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym
towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru,
jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego
towaru.
5. Składając zamówienie, Klient/Przedsiębiorca, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży
zamówionych produktów.
6. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o
kolejnych etapach realizacji zamówienia:
- po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcę
adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o
przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której
mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta/Przedsiębiorcę, zostaje
zawarta Umowa sprzedaży.
7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi/Przedsiębiorcy jej warunki, przesyłając
je na adres poczty elektronicznej Klienta/Przedsiębiorcy lub pisemnie na wskazany przez
Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia adres pocztowy.
8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
9. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez
Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w
przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów
używanych). Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.
§4
Płatności
1. Klient/Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności:
- płatność elektroniczna za pośrednictwem Platnosci.pl (elektroniczna),
- płatność elektroniczna za pośrednictwem DotPay (DotPay),
- płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPal (PayPal)

- płatności przelewem (przedpłata),
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym (osobisty),
- płatność przy odbiorze (pobranie).

- płatność elektroniczna za pośrednictwem Płatności Shoper

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
4. W przypadku wyboru płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni
roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W przeciwnym wypadku Sklep
anuluje zamówienie.
§5
Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem poczty polskiej, firm kurierskich, InPost
Paczkomaty lub udostępnia do odbioru osobistego w siedzibie Sklepu.
§6
Reklamacje
1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient/Przedsiębiorca powinien odesłać do Sklepu
reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient/Przedsiębiorca.
Adres, pod który Klient/Przedsiębiorca winien odesłać towar:
Dominiak Stanisław
Dywizjonu 303 119a
01-470 Warszawa
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu
zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi/Przedsiębiorcy nowego
towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi/Przedsiębiorcy poniesione koszty wysyłki
towaru.
5. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów
oraz istniejących ośrodków mediacyjnych, są udostępniane i przekazywane przez Prezesów
właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich
można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
6. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
7. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez
Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w
przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów
używanych).
8. Klient/Przedsiębiorca w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa
rękojmi):
- wymiany towaru na nowy;
- naprawy towaru;
- obniżenia ceny;
- odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta/Przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania
żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta/Przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
- łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
- charakter wady – istotna czy nieistotna;
- to, czy towar był wcześniej reklamowany.
9. Sklep może odmówić żądania Klienta/Przedsiębiorcy dotyczących wymiany bądź naprawy towaru
pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu
na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z
drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego
urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep
zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
10. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w
drodze mediacji (więcej informacji znajduję się pod adresem:
https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 ) lub przez platformę internetową
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
§7
Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient ma prawo odstąpienia
od umowy bez podawania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia
towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie
oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.
- oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o
prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
- drogą mailową na adres bagazniki.bemowo@gmail.com lub warszawazprzyczepki@gmail.com
- telefonicznie pod numerem: 509 151 702
- listownie na adres:
Dominiak Stanisław
Dywizjonu 303 119a
01-470 Warszawa
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
umowy na swój koszt.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, pracownik Sklepu sprawdzi stan przekazanego
produktu.
5. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się
ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
6. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W
przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.
7. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy
przedmiotu , Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci
jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
8. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania,
zabezpieczenia, nadania).
9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
- o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep
nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie
30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma
kontroli;
- w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep przysłał do niego przedstawiciela w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do
wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
- dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi.
10. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.
11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z
niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
§8
Konto Klienta/Przedsiębiorcy
1. Klient/Przedsiębiorca może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające na
spersonalizowane zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych
wysyłkowych, dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.
2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta/Przedsiębiorcy.
3. Klient/Przedsiębiorca może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne
zawarte na stronach internetowych Sklepu.
4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, na
wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach
realizacji usługi utworzenia Konta:
- po weryfikacji danych Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcę adres poczty
elektronicznej informację o utworzeniu Konta Klienta/Przedsiębiorcy. Informacja o
utworzeniu Konta jest oświadczeniem Sprzedawcy o rozpoczęciu świadczenia usługi
prowadzenia Konta.
5. Każdy Klienta/Przedsiębiorca może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym
umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:
- wysyłając wiadomość email na adres: bagazniki.bemowo@gmail.com W wiadomości email
powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o
chęci rozwiązania umowy,
- kontaktując się telefonicznie pod numerem: 509 151 702
- kontaktując się listownie pod adresem:
Dominiak Stanisław
Dywizjonu 303 119a
01-470 Warszawa
6. Klient/Przedsiębiorca powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
7. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione
wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.
8. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia
od umowy bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle
w terminie 14 dni od daty utworzenia Konta Klienta, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do
zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia
oświadczenia może być dowolna, np.
- oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do
regulaminu),
- drogą mailową na adres: bagazniki.bemowo@gmail.com
- telefonicznie pod numerem: 509 151 702
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni wykonał usługę za
wyraźną zgodą Klienta (w szczególności: gdy Klient dokonał zamówienia).
9. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy
zastrzeżeniem zdania następnego. Klient/Przedsiębiorca może w każdym momencie świadczenia
usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt:
- wysyłając wiadomość email na adres: bagazniki.bemowo@gmail.com W wiadomości email
powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o
chęci rozwiązania umowy,
- kontaktując się telefonicznie pod numerem: 509 151 702
- kontaktując się listownie pod adresem:
Dominiak Stanisław
Dywizjonu 303 119a
01-470 Warszawa
10. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem
natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.
11. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez
Klienta/Przedsiębiorcę) Sklep może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem
siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
§9
Newsletter
1. Klient/Przedsiębiorca może wyrazić dodatkową dobrowolną zgodę na przesyłanie na wskazany
adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych
informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.
2. Podanie adresu poczty elektronicznej w celu zamówienia usługi newsletter oznacza zgodę na
przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych,
marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.
3. Klient/Przedsiębiorca po podaniu adresu email otrzymuje wysłane przez Sklep potwierdzenie
rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną.
4. Otrzymanie przez Klienta/Przedsiębiorcę wiadomości potwierdzającej rozpoczęcie świadczenia
usług drogą elektroniczną oznacza moment zawarcia umowy.
5. Świadczenie usług jest bezpłatne.
6. Dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną nie wymaga od Klienta/Przedsiębiorcy podania
żadnych dodatkowych danych poza adresem e-mail.
7. Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem
zdania następnego. Klient/Przedsiębiorca może w każdym momencie świadczenia usługi
wypowiedzieć umowę rezygnując z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez:
- wysyłając wiadomość email na adres: bagazniki.bemowo@gmail.com w wiadomości email
powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację Klienta/Przedsiębiorcy, oraz
informacja o chęci rozwiązania umowy,
- kontaktując się telefonicznie pod numerem: 509 151 702
- kontaktując się listownie pod adresem:
Dominiak Stanisław
Dywizjonu 303 119a
01-470 Warszawa
Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w
momencie potwierdzenia danych przez Sklep.
8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy
przesyłać na adres
Dominiak Stanisław
Dywizjonu 303 119a
01-470 Warszawa
lub na adres e-mail:bagazniki.bemowo@gmail.com
9. Reklamacja powinna wskazywać oznaczenie Klienta/Przedsiębiorcy w szczególności wskazanie jego
adres elektronicznego. Ponadto niezbędne jest wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących
podstawą reklamacji oraz wskazanie zakresu żądania. Dokładny opis procedur reklamacyjnych
znajduje się w §6 niniejszego Regulaminu.
10. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia
od umowy bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle
w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter, oświadczenie o odstąpieniu od
umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma
złożenia oświadczenia może być dowolna, np.
- oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o
prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
- drogą mailową na adres: bagazniki.bemowo@gmail.com

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni wykonał usługę za
wyraźną zgodą Klienta.
11. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez
Klienta/Przedsiębiorcę) Sklep może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem
miesięcznego terminu wypowiedzenia.
§10
Własność intelektualna
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej
Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
§11
Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie, Klient/Przedsiębiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia/prowadzenia konta klienta.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania
ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
§12
Środki techniczne
1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania
zamówień na produkty, niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i
przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa skryptów Java;
d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).
2. Wymagania techniczne do odtworzenia publikacji cyfrowych bądź audiobook opisane są
indywidualnie przy każdym towarze.
§13
Postanowienia szczególne
1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi
regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:
- zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep,
- przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg
realizacji zamówienia,
3. Tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
- w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości email,
w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia, - określone
zostały w paragrafie 3 Regulaminu,
4. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa.
§14
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi/Przedsiębiorcy posiadającemu
konto na stronach internetowych Sklepu na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony
w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Klient/Przedsiębiorca posiadający konto na stronach internetowych Sklepu
zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu
wskazanego w ust. 5.
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo
polskie.

 

Załącznik nr 1
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Dominiak Stanisław
Dywizjonu 303 119a
01-470 Warszawa
bagazniki.bemowo@gmail.com
Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy
następujących rzeczy:_____________________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________
Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________
Adres Konsumenta:_______________________________________________________________
Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________


Załącznik nr 2
FORMULARZ REKLAMACYJNY
Dominiak Stanisław
Dywizjonu 303 119a
01-470 Warszawa
bagazniki.bemowo@gmail.com
Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących
produktach:
1. _________________________________________________
Data wykrycia wady: _______________________________________
Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________
Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________
Adres Klient:_______________________________________________________________
Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy –
(o ile wada jest istotna)*.
*niepotrzebne skreślić
Informacje dodatkowe:_________________________________________________
Podpis Konsumenta**:_____________________________________________________________
**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl